شهادت مادر


عاقبت از بند غم شد خسته جان فاطمه

 پرگرفت از آشیان مرغ روان فاطمه

                                  گر بسوزد عالمى از این مصیبت نى عجب

                                  سوخته یکسر زآتش کین آشیان فاطمه

/ 0 نظر / 8 بازدید