سخنان حکیمانه

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد ولیاومی خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تراز انچه هستند تصور می کند.

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درموردآن انجام نمی دهند.

جهان سوم جاییاست که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کسی بخواهدخانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.

وقتیداری بالا می روی مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از  کنارهمین آدمها رد می شوی  .

/ 0 نظر / 8 بازدید