هامان کیست و پوریم چیست

هامان همان وزیر اعظم خشایارشاه است که در برابر زیاده خواهی ها و نژادپرستی قوم یهود مقابله کرد و اجازه ی توطئه علیه ملت و حکومت ایران را نداد. مردخای رهبر آن زمان یهودیان در ایران دسیسه ای کرد و دختر برادرش ،  استر را بدون افشای هویت یهودی اش به دربار ایران فرستاد تا به همسری خشایارشاه درآورد و بدین ترتیب در دربار نفوذ کند. بعد از اینکه این ماموریت به درستی انجام شد ، افشاگری های هامان هم اثر نکرد و در نهایت با نیرنگ استر و دستور شاه ، هامان و 10 فرزندش به دار آویخته شدند و در طول 2 روز ده ها هزار نفر از ایرانیان به عنوان دشمنان قوم یهود فجیعانه به قتل رسیدند و این همان روز 13 فروردین است که برایمان مانده است!

/ 0 نظر / 31 بازدید