سبز : عذرخواهی

آبی : قبول کردن ضعف ها

نارنجی : پذیرفتن پیروزی

قرمز : فکر کردن به مواردی که باید می گفتم و نگفتم