پیری انسان ، بسته به پیری شرائین و جوانی او بسته به جوانی افکارش است !