محرم ماه احسان حسین        دل بشکسته مهمان حسین

محرم آمدوبرده قرارم                که زهرا هم پریشان حسین

عزاداری که تقوا پیشه سازد     خدا داند که او جان حسین

زدنیاکندن و باعشق مردن         گل تفسیر قرآن حسین

بود یک جلوه زیبای کوثر            همان چشمی که گریان حسین

شهادت را محرم باب کرده         که این روزی مهمان حسین