خداهم که باشی ، بازهم یک عده ازتو ناراضی هستند
اما از بچه های مردم همه راضی اند !