- آقای رییس من بهشون گفتم شما جلسه دارین ولی ایشون . . .
-اشکالی نداره، شما بفرمایید !