وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند

آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند