آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد ولی اومی خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور می کند.

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.

جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کسی بخواهد خانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.

وقتی داری بالا می روی مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از   کنار همین آدمها رد می شوی  .