خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آن گونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

نویسنده : محاب