عطر نرگس،رقص باد.

نغمه شوق پرستوهای شاد.

خلوت گرم کبوتران مست.

نرم نرمک میرسد اینک بهار.

خوش به حال روزگار.

سال نو مبارک