درمعامله زنگی ، گذشته شما هرگزبرابر آینده تان نیست