ســــواد، مـــــدرک، درآمـــــد، آی کیـــــو و شعــــــور ، پنج چیز مختلفند که ربطی به هم ندارند !