به سلامتی مگس که یادمون داد زیاد که دور کسی بگردی آخرش میزنه تو سرت !